Miljö

Borgåsunds Båtklubb (BBK) har ett unikt och vackert hamn- och naturområde nära Strömsholms naturreservat. Det är därför av största vikt att vi gemensamt slår vakt om denna naturresurs för ett aktivt båtliv i god miljö. Miljöplanen syftar till en gemensam och individuell miljömedvetenhet inom klubben. Planen ska vara ett levande dokument och ändras i takt med att ny kunskap kommer fram och nya produkter introduceras. Miljöplanen fastställs av styrelsen i BBK och ska revideras vid förändringar. BBK ska i all sin verksamhet verka för en god miljö och säker hamn. Miljöarbetet ansluter sig till Västra Mälarens Båtförbunds och Svensk Båtunions målsättning att utveckla ett båtliv i balans med människan och naturen.

Hamnområdet

Varje båtägare ska följa de anvisningar och regler som fastställs av BBK för att skapa en god miljö och säker hamn inom området. Båtägare ska i samband med sjösättning tillse att uppställningsplatsen är fri från pallningsmaterial och skräp.

Sopor

För den allmänna trevnaden ska sopor så snart som möjligt bortföras av varje enskild båtägare enligt ordningsbestämmelserna.

Farligt avfall

Farligt avfall hänvisas till kommunens miljöstation och får inte blandas med brännbart avfall.

Källsorterat avfall

Plåt, plast, glas och annat avfall som kan källsorteras lämnas vid kommunens anläggningar för sådant avfall.

Bränsle och oljor

För att skona vår egen miljö används miljöanpassade drivmedel och oljor. Detta är speciellt viktigt för tvåtaktsmotorer där Alkylatbensin kan användas tillsammans med miljöanpassade tvåtaktsoljor, samt att den miljövänliga typen av glykol väljs.

Bottenfärger

Inom klubben skall användas endast miljöklassade och för båtens aktionsområde godkända bottenfärger. Vid borttagande av bottenfärg från båtarna skall marken täckas och resterna tas tillvara och lämnas till kommunens miljöstation då resterna klassas som miljöfarligt avfall. Möjligheten att utesluta bottenfärg helt och i stället tvätta båtbotten några gånger under säsongen skall rekommenderas.

Toalettavfall

Eftersom BBK inte har någon egen tömningsstation uppmanas medlemmarna att tömma toaletter i anläggningen vid gästhamnen i Borgåsund och att i övrigt följa allmänna rekommendationer. För mindre toaletter, exempelvis Porta Potti, finns dock en vask bakom klubbstugan för tömning.

Båtvagnar

Båtvagnar ska märkas och ställas upp på anvisad plats då den inte används enligt ordningsbestämmelser.

Bilparkering

Bilparkering sker på avsedda parkeringsplatser och på båtuppläggningsplatserna i mån av plats. Gräsytor ska hållas fria från bilar, trailers och andra föremål.

Det är vi medlemmar i Borgåsunds Båtklubb som skapar en egen god miljö och säkerhet inom vårt unika hamnområde för ett avkopplande båtliv och ett gott kamratskap. Idéer om BBKs miljöarbete kan du lämna till styrelsen.

Länkar

Västerås Stad

Transportstyrelsen – regler om båtbottenfärg

Kemikalieinspektionen – bottenfärg på fritidsbåtar

Transportstyrelsen – toatömningsstationer

SMBF Miljöprogram 2020